Символ на ВСГР и два лозунга
ВСГР Символ на ВСГР За майка България

ВСЕБЪЛГАРСКИ СБОР ГЕОРГИ РАКОВСКИ

Програма

Георги Раковски, Белград, 1862 г. Литографна снимка на Георги Раковски

Всебългарски сбор Георги Раковски е съставен от български граждани, навършили осемнадесет години, които изповядват национализмът на нашия патрон и са осъзнати антикомунисти, знаещи че всички злини на Отечеството идват от интернационалните и глобалистични идеологии.

За нас България трябва да бъде независима и суверенна еднонационална държава, в която във всички официални учреждения и институции се използват българският език и българската писменост. Ние сме за изграждането на една цялостна политическа и стопанска система, в която върховна ценност е нацията, върховна цел - защитата на националните интереси, а върховно благо - благото на народа. Отхвърляме патриотарството, защото под неговият ямурлук могат да се крият антибългари и шовинизмът, защото България граничи отвсякъде със собствени територии и не е възможно българинът да бъде шовинист

Наново трябва да се култивират позагубените след черната дата 09. 09. 1944 г., но присъщи през вековете добродетели на народа, да се насърчава и поддържа борческия дух, дисциплината и спазването на закона, трудолюбието, уважение и почит към националните ни герои и тези, които са дали огромен дял за възхода на Родината. Трябва да се спазват народните традиции и да се съхраненяват ценностите на народното творчество.

Всичко това трябва да бъде свързано с провеждането на широкомащабна икономическа реформа при по-голямо участие на държавата в направляването и организирането на модел, който е на Регулирана Пазарна Икономика. Отхвърляме либералния или командно-тоталитарния модели, доказали своите недъзи във времето. При осъществяването на тази реформа сме ръководени от следните принципи:

Нова данъчна политика, при която най-богатите ще плащат най-високи данъци, като при това се прави разграничение между творческият капитал - този, който създава материални блага и разкрива работни места и спекулативния капитал - който носи печалба в резултат на конюнктурни обстоятелства само на неговия собственик за сметка на всички останали и въвеждане на необлагаем минимум.

Подпомагане на селскостопанските производители за достигане производителност на селското стопанство до степен, в която България да е в състояние да задоволи основните си нужди изцяло чрез собствени продукти.

Стимулиране чрез програми и мерки за подпомагане на икономическите емигранти след 1989 г., които желаят да се завърнат в Родината и да започнат свой успешен бизнес тук, както и на политическите емигранти след 09. 09. 1944 г. и техните наследници.

Подпомагане на българските малцинства навсякъде по света и улесняване на приемането на българско гражданство от тези, които са българи по кръв.

Бракът е свещен съюз между мъж и жена. Приемане на мерки за насърчаване на майчинството и за подпомагане в отглеждането и възпитанието на децата.

Осъществяване на програма спрямо циганското население, насочена към неговото социализиране и интегриране, а за тези от тях, които желаят да запазят своята идентичност - осигуряване на места и условия, в които да водят нормален в съответствие със своите обичаи и светоглед начин на живот без да пречат на останалата част от обществото. Радикална разправа с циганската престъпност и нейните подбудители. Премахване на насърчаването към неплащане на битови сметки и други съществуващи сега привилегии

В България се назначават с предимство на работа такива хора, които знаят достатъчно добре за изпълнението на съответната работа писмено и говоримо български език. Забрана за участие в избори, включително и като гласоподаватели на лица, които не са изпълнили конституционното си задължение да придобият успешно основно образование.

Налага се превъоръжаване и модернизиране на армията за отбранителни цели с цел повишаване на нейната боеготовност и подобряване на социалния статус и престижа на военнослужещите и запасното войнство. Въвеждане на задължителна всеобща военна служба за срок от една година. Първата половина от нея се отслужва във военни поделения, където българската младеж се подготвя да брани отечеството. Втората половина - част от наборниците, определена съобразно нуждите на армията които изявят желание и покажат качества за това продължават военното си обучение, а останалите помагат със своите възможности в селското стопанство и някои отрасли на промишлеността.

В България традиционната религия е Източното православие. Всички останали вероизповедания, които не воюват срещу българския национален дух и запазването на българската душевност и традиции имат право на необезпокоявано съществуване. Отчитайки историческият факт, че православната църква и християнските ценности в най-голяма степен са способствали за нашето запазване като народ през вековете, ние сме за тяхното утвърждаване и почитане.

Всички организации (религиозни, НПО, политически партии и др.) които осъществяват противоконституционна дейност следва да бъдат прекратени в съответствие с разпоредбите на съответните закони.

В сферата на образованието сме за:

Осъществяване на мащабна административна реформа. Бюрократичната машина в България е сериозно раздута. Нейното прекомерно разширяване бе осъществено след 09. 09. 1994 г. и след 10. 10. 1989 г. с цел много лица да останат на държавна ясла без да допринасят с нищо за Отечеството. Затова е необходимо организиране на работата на администрацията на принципа на едно гише и разширяване на електронните услуги. Административно прерайониране на държавата.

Спиране на презастрояването в големите градове и по Черноморието.

Преодоляване на натрупаните проблеми в здравеопазването, финансовите дефицити и злоупотреби с клинични пътеки, които са довели до непрекъснато влощаващ се здравно-демографски статус на българската нация и драстичното намаляване и изтичане в чужбина на медицинския персонал чрез провеждане на действена и решителна реформа в сферата, подобряване на профилактиката и доболничната помощ.

Създаване на Национална кризисна болница - лечебно заведение, което в момент на кризи (земетресение, терористична атака, ядрена авария, масово хранително отравяне, епидемия и т.н.) да има възможност да приеме голям брой пострадали, а през останалото време да работи като многопрофилна болница с малка част от капацитета си.

Повишаване ефикасността на съдебната система. Въвеждане на преки избори за главен прокурор.

Във външнополитически план ние сме за членство в Европейския съюз, но и за неговото реформиране - Европа трябва да бъде не една свръхдържава, управлявана чрез умишлено тромави бюрократични и неразбираеми процедури, каквато е в момента, а съюз на европейските народи за организирано и равноправно сътрудничество при пълно запазване на суверенитета и културната и национална идентичност, традиции и обичаи на държавите членки. Присъединяване към Вишеградската четворка. Необходимо е създаването на ограничени общоевропейски въоръжени сили.