Символ на ВСГР и два лозунга
ВСГР Символ на ВСГР За майка България

ВСЕБЪЛГАРСКИ СБОР ГЕОРГИ РАКОВСКИ

Структура и организация

Георги Раковски, Белград, 1862 г. Литографна снимка на Георги Раковски

Във всяко населено място може да бъде образувана местна структура на партията, наречена „сбор“, по предложение на най-малко пет члена на партията с постоянен или настоящ адрес в съответното населено място, които избират помежду си председател. Местният сбор се утвърждава с решение на Централното ръководство.

Председателите на всички сборове в една област по смисъла на Закона за административно-териториалното деление на Република България образуват областно ръководство на партията. Седалището на областното ръководство може да се установи в което и да е населено място на територията на областта и не е задължително да се намира в нейния административен център. Областното ръководство се нарича областен сбор.

Членовете на партията, които живеят продължително или постоянно извън територията на Република България, могат да формират организации в съответната държава, ако нейното законодателство позволява това.

Националните органи на партията са:

Ако желаете да образувате местен сбор във Вашето населено място, моля свържете се с нас.